REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady udziału w zajęciach.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
  1. Organizator – ANNA CHAGOWSKA LATIN EVENTS z siedzibą w Warszawie przy ul Ludwika Rydygiera 13/294, 01-793 Warszawa, zarejestrowana pod numerami NIP:5252294073, REGON:147096807.
  2. Uczestnik – osobę spełniającą warunki uczestnictwa zgodnie z § 2 niniejszego Regulaminu.
  3. Wydarzenie – warsztaty edukacyjne zakończone egzaminem praktycznym
 3. Administratorem danych osobowych jest ANNA CHAGOWSKA LATIN EVENTS z siedzibą w Warszawie przy ul Ludwika Rydygiera 13/294, 01-793 Warszawa, zarejestrowana pod numerami NIP:5252294073, REGON:147096807, prowadząca serwis pod adresem: www.salsaspringbreak.pl.
  Pełne informacje o polityce prywatności znajdują się tutaj

§ 2 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Wydarzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest:
  1. rejestracja na Wydarzenie i opłacenie biletu;
  2. podpisanie oświadczenia zdrowotnego oraz deklaracji, gdzie Uczestnik potwierdza, że jest świadomy zagrożeń wynikających z charakteru warsztatów, których jest Uczestnikiem;
  3. wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej;
  4. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 4 poniżej.
 3. Powyższe oświadczenia podane w zgłoszeniu stanowią jego integralną część. Brak podania jakiegokolwiek oświadczenia uniemożliwi udział Uczestnika w Wydarzeniu co szczegółowo uzasadnia niniejszy regulamin.
 4. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w wydarzeniu. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania przebiegu wydarzenia, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika organizator każdorazowo usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie wydarzenia czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w wydarzeniu, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 5.  4. Zakup Biletów:
  1. Zakup biletów odbywa się przez formularz na stronie www.salsaspringbreak.pl oraz na miejscu wydarzenia w godzinach otwarcia biura eventu, o ile sprzedaż biletów nie zostanie zakończona przed datą rozpoczęcia wydarzenia.
  2. Płatność przy sprzedaży online odbywa się bezgotówkowo, na miejscu wydarzenia sprzedaż biletów odbywa się gotówkowo.
  3. Godziny otwarcia biura będą podane na stronie internetowej www.salsaspringbreak.pl
  4. Wszelkie informacje dotyczące zasad zwrotów, wymian oraz inne informacje dotyczące biletów na warsztaty znajdują się w Warunkach Zakupu

§ 3  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom oraz określenie zasad panujących na terenie wydarzenia.
 2. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca wydarzenia. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione na terenie wydarzenia rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklaracje składa akceptując regulamin podczas rejestracji.
 3. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Uczestnika zajęć. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Uczestnik taką, szczegółową deklaracje składa podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
  1. Podczas zajęć Uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali
  2. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia na sali od razu trenerowi lub Organizatorowi. Użytkowanie sprzętu przez Uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
 4. Ze względu na charakter Wydarzenia, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także innych drobnych ran powierzchniowych podobnego typu, deklaruje tym samym, że został o tym poinformowany, co potwierdza w osobnym oświadczeniu.
 5. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania udziału w Wydarzeniu Uczestnikom, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub opieki w innym zakresie bądź też ze względu na swoje zachowanie stwarzają zagrożenie dla siebie, innych Uczestników Wydarzenia lub przedstawicieli Organizatora bądź osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tego Wydarzenia, jak również sponsorów i partnerów Wydarzenia.
 6. Z racji charakteru wydarzenia uwzględniającego prawdopodobieństwo kontuzji powstałych w wyniku niedokładnego wypełniania poleceń prowadzącego, Uczestnik podpisuje dodatkowe oświadczenie zdrowotne, mające na celu deklaracje stanu zdrowia przez Uczestnika.
 7. Każdy Uczestnik deklaruje, że osobiście odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie. W tym szkody fizyczne i materialne, za które deklaruje zadośćuczynić zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
 8. Udział w Wydarzeniu jest odpłatny. Opłacenie wstępu nie jest jednak równoznaczne ze skorzystaniem z usługi. Opłacenie wydarzenia, bez procedur formalnych nie będzie kwalifikowało się do realizacji usługi, a pieniądze wpłacone na Wydarzenie zostaną zwrócone. Procedury formalne, bez których Organizator nie będzie mógł zrealizować usługi względem Uczestnika to:
  1. Akceptacja regulaminu
  2. Akceptacja sposobu przetwarzania danych
  3. Podpis pod oświadczeniem zdrowia
  4. Podpis pod oświadczeniem znajomości regulaminu oraz zasad obowiązujących na Wydarzeniu
  5. Zgoda na oświadczeniu dotyczącym publikowania wizerunku
 9. Zgłoszneie udział w wydarzeniu jest traktowane jako akceptację postanowień poniższego regulaminu.
 10. Organizator informuje, że teren Wydarzenia jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie obiektu może być skrupulatnie rejestrowane (audio i video) w celach zapewnienie bezpieczeństwa Uczestników i pracowników za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest teren Wydarzenia na wypadek wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami.
 11. Uczestnik wydarzenia jest świadomy możliwości zarażenia się wirusem COVID-19 oraz konsekwencji tego wynikających(pomimo zastosowania wszelkich środków ostrożności).
 12. Organizator zapewnia, że wszyscy pracownicy/obsługa eventu będzie posiadała zabezpieczenia w postaci maseczek/przyłbic oraz będzie zobligowana do częstej dezynfekcji rąk oraz miejsca, gdzie obsługuje się Uczestników Wydarzenia.
 13. Od Uczestników oraz obsługi wydarzenia jest wymagane wypełnienie kwestionariusza zdrowia. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić kartę zgodnie z prawdą. Jeżeli stan zdrowia bądź kwestionariusz budzą podejrzenia zagrożenia wobec innych Uczestników wydarzenia, Organizator może podjąć decyzję o niewpuszczeniu takiej osoby na teren wydarzenia.
 14. Od Uczestników oraz obsługi wydarzenia jest wymagana częsta dezynfekcja dłoni. Organizator zapewnia dostęp do środków dezynfekujących na terenie wydarzenia w salach warsztatowych oraz w miejscach, gdzie odbywa się trening taneczny.
 15. Jedzenie oraz napoje, jeżeli się pojawią, będą wydawane w sposób zachowujący procedury bezpieczeństwa oraz higieny.
 16. Organizator zapewnia, że sale, gdzie odbywa się trening taneczny będą często wietrzone tak aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza w pomieszczeniach.
 17. Organizator wydarzenia zapewnia, że każdego dnia pomieszczenia w których odbywają się warsztaty oraz treningi taneczne zostaną zdezynfekowane.
 18. Ilość osób przebywających na powierzchni wydarzenia jest ograniczona ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników. Ilość ta jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 19. Organizator lub pracownik eventu ma prawo wyprosić z sali lub odmówić wstępu na sale osobie naruszającej zasady współżycia społecznego i nieprzestrzegającej obostrzeń związanych z bezpieczeństwem w czasie pandemii lub zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 20. Uczestnicy wydarzenia zobligowani są do przebywania w przestrzeni przeznaczonej na warsztat bądź trening taneczny.
 21. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na policję, a sprawca zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany zniszczonego mienia.
 22. Zakaz wstępu na event dotyczy:
  • osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty oraz narzędzia.
  • osób zachowujących się w sposób agresywny, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie, że mogą na teren obiektu wnosić wspomniane wyżej przedmioty)
 23. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
 24. W przypadku zauważenie pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie Wydarzenia powinny
  • natychmiast powiadomić Służby porządkowe
  • unikać paniki
  • stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów
  • nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.

Od Uczestników Wydarzenia wymaga się:

 1. Stosowania się do zaleceń Organizatora w kwestii zachowania bezpieczeństwa i zdrowia podczas i po wydarzeniu.
 2. Częstej dezynfekcji rąk.
 3. Wyposażenia się w środki ochrony osobistej podczas wydarzenia osłaniającymi usta i nos. (maseczka/przyłbica)
 4. Złożenia przez Uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie lub wcześniej drogą online, że Uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym wraz z podaniem wszelkich potrzebnych danych osobowych (umożliwiając Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych Uczestników wydarzenia w razie konieczności)
 5. Częstego mierzenia temperatury.
 6. Zachowywania bezpiecznej odległości (min. 1,5 m) wszędzie, gdzie jest to możliwe- w kolejkach do toalety, rejestracji, na korytarzach, innych miejscach mijania się Uczestników wydarzenia.
 7. Noszenia maseczki w sytuacjach, kiedy uczestnicy nie biorą udziału w warsztatach lub treningu tanecznym, podczas przemieszczania się na terenie wydarzenia.
 8. Zadbania o higienę w jak najwyższy sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym Uczestnikom wydarzenia.
 9. Poinformowania Organizatora o ewentualnych sytuacjach, które mogą zagrażać Uczestnikom eventu.
 10. Uprasza się o nieuczestniczenie w wydarzeniu w wypadku pojawienia się niepokojących objawów oraz o kontakt w tej sprawie z Organizatorem.

§ 4 Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.

 1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu.
  • w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie § 2
  • Anna Chagowska Latin Events zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie § 2 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego.
  • jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym.
  • przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów.
  • w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

§ 5 CHARAKTER WYDARZENIA

 1. Organizator informuje, iż przedmiotem usługi jest wydarzenie o charakterze edukacyjnym.
  1. Zajęcia prowadzone podczas Wydarzenia, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
  2. Elementem wydarzenia są egzaminy i certyfikacja umiejętności nabytych podczas zajęć sportowych. Formą certyfikacji i sprawdzenia umiejętności osoby kończącej zajęcia, jest tzw. „practis sterowany”, metoda praktycznej weryfikacji wiedzy uczestnika zajęć w realnych warunkach pod kuratelą instruktora prowadzącego
 2. Organizator nie oferuje swoim klientom (Uczestnikom) zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas treningów mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie usługi, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
  1. Osoba prowadząca na Wydarzeniu prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur, jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
  2. Teren Wydarzenia jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Wydarzenia znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Wydarzenia. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie Wydarzenia. Ze względu na unikalny klimat i specyfikę zajęć, która jest również przedmiotem usługi Organizator chroni prywatność swoich klientów oraz pracowników. Ze względu bezpieczeństwa każda próba zakłócenia pracy Organizatorów, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy, zagrażaniu bezpieczeństwu Uczestników oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Organizatora, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy. Organizator będzie występował również z roszczeniami względem strat wizerunkowych takiego zdarzenia. Kara będzie dochodzona za pośrednictwem procesu sądowego.
  3. Każda osoba, która przebywa na terenie Wydarzenia, musi znajdować się na liście uczestników, będącą potwierdzeniem opłacenia usługi. Osoba, której personalia nie widnieją na liście zmuszona jest opuścić teren Wydarzenia w trybie natychmiastowym, może, że administracja lub kierownictwo zdecydują inaczej.
  4. Każda lista określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Wydarzenia, w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać na Wydarzeniu poza wyznaczonymi warunkami.
 3. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie Wydarzenia bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Wydarzenia zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 4. Organizator informuje, że teren Wydarzenia jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie obiektu może być skrupulatnie rejestrowane (audio i video) w celach zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i pracowników za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest teren Wydarzenia na wypadek wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Materiały te, jeśli powstaną, będą kasowane po wydarzeniu i nie będą przetrzymywane, jeśli nie dojdzie do niepowołanych zdarzeń.
 5. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne w formularzu podczas rejestracji oraz w biurze eventu.
 6. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez Organizatorów jak i osoby zatrudnione w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Organizatorów lub innych podmiotów, jeśli wynika tak z odrębnej umowy. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

§ 6 Inne postanowienia regulaminu

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo są zastrzeżone dla Organizatora.
 2. Organizator Salsa Spring Break nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione lub porzucone na terenie obiektu.
 3. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz palenia.
 4. Organizator Salsa Spring Break nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem, której kupujący składają zamówienia oraz za wszelkie problemy wynikające z konfiguracji indywidualnej komputerów, przerw w działąniu sieci lub innych niezależnych od Organizatora.
 5. Organizator Salsa Spring Break zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie wydarzenia. Zmiany mogą dotyczyć lokalizacji wydarzenia, grafiku zajęć oraz listy zaproszonych artystów.
 7. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania eventu, kiedy wystąpi taka konieczność lub nie będzie możliwości przeprowadzenia wydarzenia w sposób bezpieczny dla Uczestników.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu eventu Uczestnika, który nie będzie zachowywał wymogów sanitarnych lub będzie zakłócał spokój podczas przebiegu wydarzenia.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za siły wyższe takie jak: warunki atmosferyczne – m.in. obfite opady deszczu i porywisty wiatr uniemożliwiający prace montażowe scen zgodnie z przepisami BHP, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 10. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.salsaspringbreak.pl oraz w biurze wydarzenia.
 11. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na stronie www.salsaspringbreak.pl
 12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.
 13. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj
 14. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez Organizatorów jak i osoby zatrudnione w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Organizatorów lub innych podmiotów, jeśli wynika tak z odrębnej umowy. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.